Kamis, 07 Januari 2010

SUHUF 28

Allah Tabaroka Wata’ala berfirman, ” Wahai orang-orang yang beriman, tTaqwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa daj jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan Muslim. dan ketahuilah sesungguhnya amal tanpa didasari ilmu adalah seperti pohiin yang tiada berbuah.  Dan perumpamaan ilmu tanpa amal adalah seperti orang menanam tanaman di btempat yang tandus. Dan perumpamaan ilmu bagi orang yang bodoh adalah seperti intan dan mutiara  pada  hewan. Dan perumpamaan hati yang keras adalah seperti batu yang berada di adalam air. Dan perumpamaan nasihat yang baik ( mau’idhoh hasanan ) bagi orang yang tidak suka kepadanya, adalah seperti makanan dan mkinuman  bagi ahli kubur (sia-sia saja tidak ada gunanya). Dan perumpamaan sedekah dengan harta yang harqam adalah laksana mencuci kotoran dengan air kencing, (tenntu saja tidak semmakin bersih bahkan bertambah kotor). Dan perumpamaan sholat tanpa mau berzakat adalah seperti jasad yang tidak bernyawa. dan perumpamaan amal tanpa taubat, adalah laksana bangunan yang tanpa pondasi (poondasi amal adalah taubat kepada Allah SWT). Maka tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi.

0 komentar:

Template by - Abdul Munir - 2008